Wszystkie hity internetu. Szybko.
Wysyłka w 24h! Zapraszamy do składania zamówień.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin konkursu Facebook 18.10.2023

Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „NIESPODZIANKA OD MAXY” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Konkursie.

1. Organizatorem Konkursu jest Ad Awards Sp. J.. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Fabryczna 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Legnica, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533928 Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 691-250-76-19, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony na zlecenie ISO TRADE Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica.

3. Konkurs trwa od dnia 18.10.2023 r. do dnia 27.10.2023 r., przy czym zgłoszenia konkursowe Uczestników będą przyjmowane od dnia 18.10.2023 r. do dnia 27.10.2023 r., a ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 29.10.2023r.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5. Administratorem danych osobowych jest Zlecający, tj. ISO TRADE Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica. Organizator - Ad Awards Sp. J. . z siedzibą w Legnicy, przy ul. Fabryczna 22, jest podmiotem, któremu Zlecający powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z przepisami Ustawy.

6. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne), będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kc, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.

7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem: https://www.maxy.pl/Regulamin-konkursu-Facebook-18-10-2023-ccms-pol-32.html

8. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe uważane będzie za zgodę na brzmienie i akceptację postanowień Regulaminu.

9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora i Zlecającego, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.

10. Zadaniem uczestnika jest: - Polubić post konkursowy - polubienie fanpage organizatora dostępnego na platformie Facebook, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/HurtowniaMaxy/ - W komentarzu pod postem konkursowym wstaw proszę zdjęcie/ ilustracje, który przekona Nas i użytkowników, że to Tobie należy się nagroda. Laureatem Konkursu zostanie autor: - odpowiedzi, która uzyska największą ilość reakcji pod swoim komentarzem otrzyma nagrodę - niespodziankę Rozwiązanie zadania konkursowego winno zostać dokonane z autentycznego, osobistego profilu uczestnika. Konkursowy komentarz nadesłany przez Uczestnika nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje, sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, ani zawierać wizerunku osób.

11. Laureat konkursu otrzyma nagrodę, w postaci nagrody niespodzianki od hurtowni maxy o wartości nieprzekraczającej 100 zł

12. Laureatem Konkursu zostanie 1 osoba, która: - realizuje wszystkie zadania przewidziane w konkursie, opisane w poście konkursowym - uzyska największy wynik w postaci reakcji pod wpisanym komentarzem

13. W skład Komisji konkursowej wejdą 3 (trzy) osoby - przedstawiciele Organizatora.

14. Uczestnicy mogą uzyskać informacje o laureatach poprzez ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/HurtowniaMaxy/, co nastąpi w dniu 29.10.2023 roku. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy wyrażają Organizatorowi zgodę na publikację w serwisie społecznościowym Facebook, ich imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, pseudonimu (nick) lub nazwy ich profilu, którym posługują się w tym serwisie, a także treści rozwiązania zadania konkursowego przez Uczestnika, zarówno podczas trwania konkursu jak i w informacjach związanych z jego rozstrzygnięciem.

15. Laureat winien w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu przesłać do Organizatora w wiadomości prywatnej na profilu Facebook https://www.facebook.com/HurtowniaMaxy/, informacje kontaktowe (nr telefonu) w celu ustalenia terminu odbioru nagrody w siedzibie Zleceniodawcy – fundatora nagrody.

16. W przypadku braku przesłania do Organizatora w ww. terminie danych kontaktowych laureata potrzebnych do wręczenia nagrody lub dwukrotnego nie odebrania przez laureata próby kontaktu, prawo do nagrody ulega przepadkowi.

17. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

18. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy złożyć do Organizatora: Ad Awards Sp. J., ul. Fabryczna 22, 59-220 Legnica, z dopiskiem: „Reklamacja - KONKURS niespodzianka od Maxy”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

19. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.

20. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.

21. Organizator ani Zlecający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

22. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez Organizatora oraz przez Zlecającego – do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia nagród. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie jest dobrowolna, jednak niezbędna do uczestnictwa w Konkursie, wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

23. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu Ad Awards Sp. J., a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

24. Ta promocja nie jest sponsorowana, administrowana, ani zorganizowana przez Facebook. Dołączając do konkursu przekazujesz swoje prywatne informacje Organizatorowi – Ad Awards Sp. J. Informacje te zostaną wykorzystane tylko do celów niniejszego konkursu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.56 / 5.00 5455 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-13
POLECAMY
2024-02-09
5
pixel