Wszystkie hity internetu. Szybko.
Wysyłka w 24h! Zapraszamy do składania zamówień.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin | maxy.pl

REGULAMIN HURTOWNI

Regulamin Sklepu Internetowego MAXY.PL
Dotyczy sprzedaży B2B (business-to-business)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. MAXY.PL jest sklepem internetowym prowadzonym przez firmę ISO TRADE Spółka z o. o. ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica, Polska / Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000947722, NIP: 6912559326, REGON: 521121810, kapitał zakładowy 15 175 000 zł
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego i jest skierowany tylko i wyłącznie do przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonujących czynności prawnej związanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonuje tylko sprzedaży hurtowej Klientom.
 4. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu Internetowego, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 6. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
  • Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.
  • Dzień roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Konto - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.maxy.pl.
  • Sprzedawca, Usługodawca – ISO TRADE Spółka z o. o. ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica, Polska / Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000947722, NIP: 6912559326, kapitał zakładowy 15 175 000 zł
  • Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie Sklepu Internetowego (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie na wybrane Towary. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o treści Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Sklepie Internetowym.
 3. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 5. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia np. poprzez wiadomości e-mail lub SMS.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Towarów. W przypadku niedostępności Towaru Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Towaru.
 7. Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF i przesyła Klientowi na adres e-mail podany w Sklepie Internetowym w terminie do 7 dni od daty zakupu.
 8. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane Zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.) jednak po zidentyfikowaniu błędu dołoży wszelkich starań, aby go naprawić.
 10. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest występowanie towaru w magazynie i/lub u dostawców Sprzedawcy.

III. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY CENY

 1. W Sklepie Internetowym są podawane zarówno ceny netto jak i brutto (z podatkiem VAT). Cena umieszczona w Sklepie Internetowym nie zawiera podatku VAT, jeżeli umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT; w takim wypadku do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest Klient na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Sklep internetowy zapewnia Klientowi następujące sposoby zapłaty:
  • 3a - Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, właściwy dla waluty, w której kupujący otrzymał proformę. Numery kont (PLN, EUR, CZK) widnieją na proformie przesłanej drogą mailową z adresu hurt@maxy.pl.
 4. Klient, który wybrał płatność w sposób, o którym mowa w pkt 3b powyżej obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania proformy.
 5. W przypadku braku wpłaty w terminie, o którym mowa w pkt 4 powyżej Sprzedawca anuluje zamówienie złożone przez Klienta.

IV. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIÓR PRODUKTU

 1. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - koszty ustalane są na podstawie cennika przesyłek międzynarodowych. Całkowite koszty dostawy zostaną wskazane po złożeniu Zamówienia w przesłanej przez naszego pracownika w proformie wysłanej z adresu e-mailowego hurt@maxy.pl
 2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską DPD. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą 0 zł dla zamówień o wartości wyższej niż 1000 zł netto.
 3. Odbiór osobisty Towarów przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towarów:
  • Przesyłka kurierska,
  • Przesyłka paletowa.
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Park Panattoni, ul. Spółdzielcza 10, budynek nr 3, 59-220– w Dni Robocze w godzinach od 07:00 do 15:00/ wymagana awizacja
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy;
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

V. RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 4. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. W celu złożenia reklamacji Klient powinien wypełnić stosowny formularz na stronie Sklepu Internetowego, przesłać informację o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres maxyserwis@iso-trade.eu lub porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia oraz jeśli zgłoszenie będzie zasadne, podejmie działania w celu usunięcia stwierdzonej wady.
 6. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Adres do wysyłki paczek reklamacyjnych: Park Panattoni, ul. Spółdzielcza 10, budynek nr 3, 59-220 Legnica
 7. Sklep nie odpowiada za braki lub nadwyżki ilościowe dostarczonego Towaru znajdującego się w opakowaniach oryginalnie zamkniętych w Chinach oraz nieprzepakowanych i nieotwieranych przez Sklep. W tym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

VII. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: prowadzenie Konta, Formularz zamówienia, formularz kontaktowy oraz Newsletter.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa prowadzenia Konta – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer NIP oraz hasło.
 4. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@maxy.pl lub też pisemnie na adres: ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica.
 5. Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numeru NIP oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 6. Usługa Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.
 7. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.
 8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
 9. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego imienia i adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”, a następnie potwierdzeniu chęci rejestracji na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 10. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@maxy.pl lub też pisemnie na adres: ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 12. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Sprzedawcy. Działanie może polegać w szczególności na naruszaniu przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu rejestracji.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I REKLAMACJE

 1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy lub Sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy lub Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Usługodawca lub Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy lub Klienta tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy lub Klienta.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą lub Usługodawcą, a Klientem lub Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy lub Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami pkt 8 Regulaminu.
Zaufane Opinie IdoSell
4.56 / 5.00 5463 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-21
super
2024-02-13
Polecam
pixel